DOKUMENTACJA KOLEJOWA

USŁUGA 


Kolej i infrastruktura kolejowa muszą spełniać aktualne przepisy krajowe i międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa i interoperacyjności – zgodności technicznej systemów kolejowych w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. 
Na bezpieczeństwo ruchu kolejowego wpływają m. in. stan techniczny infrastruktury kolejowej, taboru, sposób organizacja ruchu i przewozów kolejowych, jak również kwalifikacje zawodowe i prawidłowość wykonywania obowiązków przez pracowników poszczególnych jednostek.

Aby umożliwić właściwe wywiązanie się z nałożonych prawem obowiązków, nasza firma SPSoft-Tech oferuje poniższe usługi dla kolei.

TECHNICZNA DOKUMENTACJA KOLEJOWA

Nasza firma SPSoft-Tech sporządza:
DSU – Dokumentacja Systemu Utrzymania
Dokumentacja systemu utrzymania pojazdu kolejowego to kompletny dokument regulujący cały proces wykonywania niezbędnych przeglądów i napraw pojazdu kolejowego, które zapewnią jego bezpieczną i niezawodną eksploatację.
 
DTR – Dokumentacja Techniczno Ruchowa
Każda z maszyn, urządzeń, pojazdów kolejowych musi posiadać dokumentację techniczno-ruchową – w skrócie DTR (nazywana paszportem maszyny). W tej dokumentacji zawarte są dane zgodne z najnowszą dyrektywą, m. in:
dane ewidencyjne i charakterystykę tj. parametry techniczne
rysunek zewnętrzny
wykaz wyposażenia – zarówno normalnego i specjalnego
schematy, załączone rysunki
instrukcję użytkowania, instrukcję obsługi, konserwacji i smarowania
instrukcję BHP
wykaz części zamiennych, zapasowych
 
REGULAMIN BOCZNICY KOLEJOWEJ
Regulamin pracy bocznicy kolejowej to zbiór zasad i wymagań pozwalających na bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego ze stacji obsługującej na bocznicę i odwrotnie.
 
REGULAMINY WEWNĘTRZNE
Przepisy wewnętrzne (regulaminy wewnętrzne) regulujące pracę poszczególnych elementów infrastruktury kolejowej. Niezbędne do zachowania bezpieczeństwa pracy.

CERTYFIKATY, AUDYT, INTEGRACJA

Kolej tylko nie tylko transport szynowy. To także technologie komunikacyjne i informatyczne, które wymagają odpowiedniej integracji i zarządzania. Współpracujemy z uznaną na całym świecie, niezależną jednostką certyfikującą DEKRA, która posiada uprawnienia do przeprowadzania ocen wszystkich podsystemów., certyfikuje systemy zarządzania taborem i infrastrukturą kolejową oraz zapewnia zgodność z prawem polskim, międzynarodowymi normami i dyrektywami Unii Europejskiej.
W tym:
• certyfikacja IRIS – ISO/TS 22163: IRIS (International Railway Industry Standard) to międzynarodowy standard zarządzania jakością w przemyśle kolejowym. Certyfikaty IRIS przyznawane są firmom i instytucjom działającym na rynku kolejowym, w tym: producentom i dostawcom pojazdów szynowych, operatorom sieci kolejowych oraz firmom, które dostarczają różnorodne produkty dla branży kolejowej.

• audyty i certyfikacja infrastruktury kolejowej i taboru

• audyt prawnych i organizacyjnych wymagań środowiskowych

• audyt systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem

• audyty energetyczne

• audyt ochrony danych osobowych (analiza zgodności z rozporządzeniem RODO/GDPR)

• certyfikacja ISO 3834 – norma określające wymagania dotyczące jakości spawania wyrobów metalowych

• certyfikacja EN ISO 15614-1 – europejska norma, która określa wymagania dla przeprowadzenia badania i kwalifikacji technologii spawania łukowego i gazowego stali oraz niklu i jego stopów

• zatwierdzania technologii spawalniczych

• badanie i certyfikacja wyrobów i komponentów

• zaawansowane badania nieniszczące (NDT)

• ocena ryzyka ciągłości działania wg ISO 22301 – kompleksowe podejście do ochrony ciągłości działania i bezpieczeństwa pracowników, tematyka identyfikacji zagrożeń, oceny możliwych skutków, opracowania i testowania planów awaryjnych, wsparcia komunikacji

• certyfikacja ISO 9001 – znany na całym świecie system zarządzania jakością

• certyfikacja ISO 22301 – międzynarodowy standard wspierający systemy zarządzania ciągłością biznesu, opracowane, aby chronić instytucje o firmy przed różnorodnymi niebezpieczeństwami mającymi duży wpływ na ich funkcjonowanie

• certyfikacja ISO 14001 – norma opracowana celem wspomagania firm i organizacji w zakresie ochrony środowiska i ograniczania zanieczyszczeń wg idei zrównoważonego rozwoju

• certyfikacja ISO 45001 – międzynarodowa norma określająca wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

• certyfikacja ISO 50001 – system zarządzania energią, przydatny m.in w obniżaniu kosztów w przedsiębiorstwie

• audyty CSR – ETI Base Code – wg Kodeksu Postępowania Etycznego 

Jeśli interesuje Cię dokumentacja kolejowa

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Ta oferta najczęściej wyszukiwana jest pod hasłami:
dokumentacja kolejowa
aktualne przepisy kolej
techniczna dokumentacja kolejowa

DSU
Dokumentacja Systemu Utrzymania
DTR
Dokumentacja Techniczno Ruchowa