Transportowy Dozór Techniczny

Transportowy Dozór Techniczny, podobnie jak UDT i WDT, prowadzi dozór nad urządzeniami technicznymi.

TDT wydaje również zaświadczenia kwalifikacyjne dla kandydatów na operatorów lub konserwatorów urządzeń transportu bliskiego i ciągłego m. in. wywrotnic wagonów, przeciągarek wagonów, wciągników, wciągarek, suwnic, żurawi przenośnych HDS, żurawi kolejowych, żurawi samojezdnych, podestów ruchomych, wózków widłowych, wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem i in.

 

 

USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym 
określa zasady, zakres i formy wykonywania dozoru technicznego oraz jednostki właściwe do jego wykonywania.

W myśl tej ustawy (Art. 37), do zakresu działania TDT należy:

1) wykonywanie dozoru technicznego nad:
a) urządzeniami technicznymi zainstalowanymi na obszarze kolejowym, w kolejowych pojazdach szynowych oraz na bocznicach kolejowych,
b) osobowymi i towarowymi kolejami linowymi oraz wyciągami narciarskimi,
c) zbiornikami, w tym cysternami wykorzystywanymi w ruchu kolejowym, drogowym i żegludze śródlądowej,
d) urządzeniami technicznymi:
– znajdującymi się na statkach morskich i żeglugi śródlądowej,
– znajdującymi się na pontonach,
– znajdującymi się w dokach,
– znajdującymi się na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej,
– związanymi z żeglugą morską i śródlądową, w szczególności urządzeniami ciśnieniowymi, bezciśnieniowymi zbiornikami (cysternami) i dźwignicami,
e) urządzeniami technicznymi w ciągach technologicznych portowych baz przeładunkowych oraz urządzeniami technicznymi stanowiącymi wyposażenie innych stanowisk usytuowanych na terenie przeznaczonym do prac przeładunkowych i innych czynności wchodzących w zakres obsługi żeglugi morskiej,
f) urządzeniami do odzyskiwania par paliwa zainstalowanymi na obszarach kolejowych, bocznicach kolejowych, na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej;
1a) nadzór i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym dotyczących urządzeń do odzyskiwania par paliwa, o których mowa w pkt 1 lit. f;
2) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych;
3) wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniami, o których mowa w pkt 1;
4) prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych, o których mowa w pkt 1;
5) szkolenie pracowników TDT;
6) wykonywanie zadań, o których mowa w art. 37 pkt 1 i 8–16 oraz art. 40a ust. 1, w zakresie urządzeń określonych w pkt 1;
7) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.4));
8) kontrola spełniania obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;
9) przeprowadzanie badań, o których mowa w art. 18 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektro-mobilności i paliwach alternatywnych;
10) wydawanie opinii, o których mowa w art. 18a ust. 1 i art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektro-mobilności i paliwach alternatywnych, oraz przeprowadzanie badań, o których mowa w art. 18 ust. 1 i art. 28 ust. 1 tej ustawy;
11) inicjowanie działalności mającej na celu zwiększanie bezpieczeństwa publicznego w transporcie;
12) współpraca z jednostkami dozoru technicznego w zakresie wykonywania dozoru technicznego;
13) inicjowanie działalności normalizacyjnej, współudział w opracowywaniu lub opracowywanie projektów warunków technicznych dozoru technicznego oraz norm określających zasady i warunki bezpiecznej pracy urządzeń technicznych, o których mowa w art. 54 ust. 1;
14) występowanie z wnioskami o zmianę wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego w zakresie urządzeń technicznych, o których mowa w art. 54 ust. 1;
15)5) wykonywanie zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (Dz. U. poz. 1339).
2. Wykonywanie dozoru technicznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, nie obejmuje statków, na których urządzenia techniczne są objęte nadzorem technicznym instytucji klasyfikacyjnej.