Urząd Dozoru Technicznego

Urząd Dozoru Technicznego wykonuje dozór nad urządzeniami technicznymi.
Wydaje m. in. decyzję zezwalającą na ich eksploatację. 

UDT wydaje zaświadczenia kwalifikacyjne niezbędne do obsługi lub konserwacji urządzeń transportu bliskiego 

m. in. wciągników, wciągarek, suwnic, żurawi przenośnych HDS, żurawi wieżowych i szybkomontujących, żurawi samojezdnych, podestów ruchomych, wózków widłowych, wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem i in.

Pozostałe jednostki dozoru technicznego to specjalistyczne jednostki TDT (Transportowy Dozór Techniczny) i WDT (Wojskowy Dozór Techniczny). 

USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym 
określa zasady, zakres i formy wykonywania dozoru technicznego oraz jednostki właściwe do jego wykonywania.

W myśl tej ustawy (Art. 37), do zakresu działania UDT należy:
1) nadzór i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym, a także przepisów i zasad z zakresu bezpieczeń-stwa techniki, dotyczących urządzeń technicznych;
1a) nadzór i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym dotyczących urządzeń do odzyskiwania par paliwa;
2) wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi, w zakresie określonym ustawą;
2a) wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami do odzyskiwania par paliwa, w zakresie określonym ustawą;
3) wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego;
4) szkolenie pracowników dozoru technicznego;
5) prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych;
6) współpraca ze specjalistycznymi jednostkami dozoru technicznego w zakresie wykonywania dozoru technicznego;
7) inicjowanie działalności normalizacyjnej, współudział w opracowywaniu lub opracowywanie projektów warunków technicznych dozoru technicznego oraz norm określających zasady i warunki bezpiecznej pracy urządzeń technicznych;
8) analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych oraz stała ocena stopnia zagrożenia stwarzanego przez te urządzenia;
9) inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych oraz prowa-dzenie w tym zakresie badań diagnostycznych i wykonywanie ekspertyz;
10) inicjowanie działalności mającej na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji wytwórców oraz użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych;
11) popularyzowanie zagadnień związanych z bezpieczną pracą urządzeń technicznych oraz organizowanie doradztwa w tym zakresie;
12) współpraca z organami państwowymi, właściwymi organami innych państw, instytucjami polskimi i zagranicznymi, w zakresie zagadnień dotyczących bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych;
Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 272
13) współpraca z instytucjami polskimi i zagranicznymi w zakresie działań zmierzających do harmonizacji przepisów dozoru technicznego z wymaganiami Unii Europejskiej;
14) uzgadnianie programów szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne;
15) sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających, naprawiających, modernizujących, obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz osób wykonujących badania nieniszczące;
16) certyfikowanie systemów jakości dotyczących urządzeń technicznych;
17) występowanie z wnioskami o zmianę wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego;
18) wykonywanie zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, z późn. zm.2));
19) kontrola spełniania obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 1086, 1378 i 1565);
20) wydawanie opinii, o których mowa w art. 15 ust. 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobil-ności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110), oraz przeprowadzanie badań, o których mowa w art. 16 i art. 27 tej ustawy.